مشخصات کتاب

کد : 147478 | تاریخ : 20/01/1394

سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 ـتهذیب الاُصول: تقریر اُبحاث ... الإمام الخمینی ه (جلد اول)/ مؤلف]محرر[ جعفر سبحانی تبریزی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1381. 538 ص. 3 ج.ISBN:  964 - 335 - 543 - 8(دوره)  ISBN:  964 - 335 - 544 - 6  (ج.1)فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.1)عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368.  2. اصول فقه شیعه. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب.عنوان. 9 ت 78 خ/ 8/ 159                                                       BP312 / 297       کتابخانه ملی ایران                                                              19782 ـ 81 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

        کد/ م 1544 

       

ARMMOA~1

‏ ‏

 تهذیب الاُصول/ الجزء الأول 

  المؤلف:  آیةالله الشیخ جعفر السبحانی التبریزی

  التحقیق والنشر:  مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)

  المطبعة:  مؤسسة العروج

  الطبعة الثانیة:  1387 ش/ 1429 ق      

  الکمیة:  1500 نسخة        ‍      

  السعر:  73000 ریال

  سعر الدورة:  234000 ریال

‏ ‏

‏ ‏

‏                  ‏‏ ‏‏ ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                      0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش:   0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                      0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                      0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‎[[page 2]]‎

انتهای پیام /*