1357

* امام خمینی روز نهم صفر را عزای عمومی اعلام کردند و نیز از کارمندان وزارتخانه ها خواستند وزرای بختیار را به وزارت خانه راه ندهند. * امام خمینی دستور پایان اعتصاب مطبوعات را صادر کردند. * امام خمینی در مصاحبه با تلویزیون آلمان دین اسلام را مترقی خواند. * امام خمینی در مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان هدف نهضت را تشکیل جمهوری اسلامی معرفی کردند. * امام خمینی در دیدار با ارامنه مقیم فرانسه درباره آینده ارامنه در ایران با آنان گفتگو کردند.

* امام خمینی روز نهم صفر را عزای عمومی اعلام کردند و نیز از کارمندان وزارتخانه ها خواستند وزرای بختیار را به وزارت خانه راه ندهند.

* امام خمینی دستور پایان اعتصاب مطبوعات را صادر کردند.

* امام خمینی در مصاحبه با تلویزیون آلمان دین اسلام را مترقی خواند.

* امام خمینی در مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان هدف نهضت را تشکیل جمهوری اسلامی معرفی کردند.

* امام خمینی در دیدار با ارامنه مقیم فرانسه درباره آینده ارامنه در ایران با آنان گفتگو کردند.

کد : 39926 | تاریخ : 16/10/1357

* امام خمینی روز نهم صفر را عزای عمومی اعلام کردند و نیز از کارمندان وزارتخانه ها خواستند وزرای بختیار را به وزارت خانه راه ندهند.
* امام خمینی دستور پایان اعتصاب مطبوعات را صادر کردند.
* امام خمینی در مصاحبه با تلویزیون آلمان دین اسلام را مترقی خواند.
* امام خمینی در مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان هدف نهضت را تشکیل جمهوری اسلامی معرفی کردند.
* امام خمینی در دیدار با ارامنه مقیم فرانسه درباره آینده ارامنه در ایران با آنان گفتگو کردند.

انتهای پیام /*