1360

آقای جواد فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و خلبانان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن تشکر از آنان فرمودند: «به بعضی تبلیغات سوئی که گاهی می‏شود توجه نکنید که می‏خواهند شما را از ملت جدا کنند». امام قوای مسلح را حافظ و ضامن استقلال کشور دانستند و بر لزوم رعایت نظم و انضباط در ارتش تأکید کردند.

آقای جواد فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و خلبانان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن تشکر از آنان فرمودند: «به بعضی تبلیغات سوئی که گاهی می‏شود توجه نکنید که می‏خواهند شما را از ملت جدا کنند». امام قوای مسلح را حافظ و ضامن استقلال کشور دانستند و بر لزوم رعایت نظم و انضباط در ارتش تأکید کردند.

کد : 39970 | تاریخ : 25/01/1360

آقای جواد فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و خلبانان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن تشکر از آنان فرمودند: «به بعضی تبلیغات سوئی که گاهی می‏شود توجه نکنید که می‏خواهند شما را از ملت جدا کنند». امام قوای مسلح را حافظ و ضامن استقلال کشور دانستند و بر لزوم رعایت نظم و انضباط در ارتش تأکید کردند.

انتهای پیام /*