کنگره بزرگداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی آیت اله شهید مصطفی خمینی(ره)

فراخوان نگارش مقاله با محورها و موضوعات ، دیدگاهها و نظرات علمی ، شخصیت و سیره عملی و انقلابی آیت اله شهید سید مصطفی خمینی(ره)

کد : 148560 | تاریخ : 03/02/1396

                                                                                   بسمه تعالی

                                                   لینک پست الکترونیک برای ارسال چکیده‌ها و مقالات

                                     آدرس الکترونیکی برای ارسال چکیده‌ها و مقالات: csmkh@iict.ac.ir

انتهای پیام /*