1366

در پاسخ به سؤال آقای سرحدی زاده وزیر کار و امور اجتماعی در مورد حق دولت در تعیین شرط الزامی برای استفاده کنندگان از خدمات دولتی، فرمودند: «... دولت می‏تواند شروط الزامی را مقرر نماید».

در پاسخ به سؤال آقای سرحدی زاده وزیر کار و امور اجتماعی در مورد حق دولت در تعیین شرط الزامی برای استفاده کنندگان از خدمات دولتی، فرمودند: «... دولت می‏تواند شروط الزامی را مقرر نماید».

کد : 40007 | تاریخ : 16/09/1366

در پاسخ به سؤال آقای سرحدی زاده وزیر کار و امور اجتماعی در مورد حق دولت در تعیین شرط الزامی برای استفاده کنندگان از خدمات دولتی، فرمودند: «... دولت می‏تواند شروط الزامی را مقرر نماید».

انتهای پیام /*