مشخصات اثر

کد : 149928 | تاریخ : 16/02/1396

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأملی بر جایگاه زنمجموعه مقالات فارسی‏

‏جلد اول‏

‏کنگره بین المللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی(س)‏

‏ ‏

‏تدوین: کمیته علمی کنگره‏

‏ناشر: کمیته تبلیغات و انتشارات ستاد‏

‏چاپ اول: زمستان 1379 / تعداد: 3000 نسخه‏

‏حروفچینی و صفحه آرایی : واحد کامپیوتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره)‏

‏لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏بهاء تک جلد: 11000 ریال‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 4]]‎

انتهای پیام /*