1362

* مسئولان بلندپایه کشوری و لشکری و رؤسای ادارات مختلف نظام جمهوری اسلامی به محضر امام خمینی رسیدند. امام ضمن تبریک عید قربان مطالبی عرفانی در زمینه قرآن و حج فرمودند و سپس با اشاره به اوضاع روز ایران و منطقه و جنایات صدام در بمباران مناطق مسکونی و در عین حال ادعای صلح‏طلبی صدام فرمودند: «... اصلاً الفاظ در عصر ما هویت خودشان را از دست داده‏اند... فرانسه هم خودش را یک کشور متمدن و آزادیخواه و نمی‏دانم این چیزها معرفی می‏کند... لکن او هم اسلحه می‏فرستد... برای اینکه نگذارد ایران غلبه پیدا کند...». امام با اشاره به پناه گرفتن رهبران منافقین در فرانسه فرمودند: «این منافقینی که... فرارکردند... اگر قبل از رفتن به فرانسه... اینهایی که خلقی هستند با صدام دست دوستی می‏دهند... دیگر برایشان آبرویی نمانده لکن در خارج نشسته‏اند و فحش می‏دهند...». امام روی کارآمدن دولت امین جمیل را در لبنان در ادامة برنامة آمریکا و اسرییل دانستند.

* مسئولان بلندپایه کشوری و لشکری و رؤسای ادارات مختلف نظام جمهوری اسلامی به محضر امام خمینی رسیدند. امام ضمن تبریک عید قربان مطالبی عرفانی در زمینه قرآن و حج فرمودند و سپس با اشاره به اوضاع روز ایران و منطقه و جنایات صدام در بمباران مناطق مسکونی و در عین حال ادعای صلح‏طلبی صدام فرمودند: «... اصلاً الفاظ در عصر ما هویت خودشان را از دست داده‏اند... فرانسه هم خودش را یک کشور متمدن و آزادیخواه و نمی‏دانم این چیزها معرفی می‏کند... لکن او هم اسلحه می‏فرستد... برای اینکه نگذارد ایران غلبه پیدا کند...». امام با اشاره به پناه گرفتن رهبران منافقین در فرانسه فرمودند: «این منافقینی که... فرارکردند... اگر قبل از رفتن به فرانسه... اینهایی که خلقی هستند با صدام دست دوستی می‏دهند... دیگر برایشان آبرویی نمانده لکن در خارج نشسته‏اند و فحش می‏دهند...». امام روی کارآمدن دولت امین جمیل را در لبنان در ادامة برنامة آمریکا و اسرییل دانستند.

کد : 40179 | تاریخ : 27/06/1362

* مسئولان بلندپایه کشوری و لشکری و رؤسای ادارات مختلف نظام جمهوری اسلامی به محضر امام خمینی رسیدند. امام ضمن تبریک عید قربان مطالبی عرفانی در زمینه قرآن و حج فرمودند و سپس با اشاره به اوضاع روز ایران و منطقه و جنایات صدام در بمباران مناطق مسکونی و در عین حال ادعای صلح‏طلبی صدام فرمودند: «... اصلاً الفاظ در عصر ما هویت خودشان را از دست داده‏اند... فرانسه هم خودش را یک کشور متمدن و آزادیخواه و نمی‏دانم این چیزها معرفی می‏کند... لکن او هم اسلحه می‏فرستد... برای اینکه نگذارد ایران غلبه پیدا کند...». امام با اشاره به پناه گرفتن رهبران منافقین در فرانسه فرمودند: «این منافقینی که... فرارکردند... اگر قبل از رفتن به فرانسه... اینهایی که خلقی هستند با صدام دست دوستی می‏دهند... دیگر برایشان آبرویی نمانده لکن در خارج نشسته‏اند و فحش می‏دهند...». امام روی کارآمدن دولت امین جمیل را در لبنان در ادامة برنامة آمریکا و اسرییل دانستند.

انتهای پیام /*