بخش سوم: مردم و قرآن

فصل چهارم: تطبیق امور با قرآن

کد : 150750 | تاریخ : 25/02/1395

‏ ‏

‏ ‏

                              فصل چهارم: تطبیق امور با قرآن

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 189]]‎

انتهای پیام /*