بخش اول: هویّت قرآن

معانی و مراتب مختلف تحریف

کد : 150861 | تاریخ : 25/02/1395

معانی و مراتب مختلف تحریف

‏ ‏

‏ ‏

مراتب تحریف مطابق مراتب بطون قرآن 

‏کسی که تحمل این قرآن را می تواند کند وجود شریف ولی اللّه ‏‎ ‎‏مطلق، علی بن ابی طالب، علیه السلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏؛ و سایرین نتوانند‏
‎[[page 59]]‎

‏اخذ این حقیقت کنند مگر با تنزّل از مقام غیب به موطن شهادت و‏‎ ‎‏تطوّر به اطوار ملکیّه و تکسّی به کسوۀ الفاظ و حروف دنیاویّه؛ و‏‎ ‎‏این یکی از معانی «تحریف» است که در جمیع کتاب الهی و قرآن‏‎ ‎‏شریف واقع شده و تمام آیات شریفه با تحریف بلکه تحریفات‏‎ ‎‏بسیار، به حسب منازل و مراحلی که از حضرت اسما تا اخیرۀ‏‎ ‎‏عوالم شهادت و ملک طی نموده، در دسترس بشر گذاشته شده؛ و‏‎ ‎‏عدد مراتب تحریف مطابق با عدد مراتب بطون قرآن است طابق‏‎ ‎‏النّعل بالنّعل؛ الاّ آنکه تحریف تنزّل از غیب مطلق به شهادت مطلقه‏‎ ‎‏است به حسب مراتب عوالم، و بطون رجوع از شهادت مطلقه به‏‎ ‎‏غیب مطلق است. پس، مبدأ تحریف و مبدأ بطون متعاکس است. و‏‎ ‎‏سالک الی اللّه به هر مرتبه از مراتب بطون که نایل شد، از یک مرتبه‏‎ ‎‏تحریف تخلّص پیدا کند؛ تا به بطون مطلق، که بطن سابع است به‏‎ ‎‏حسب مراتب کلیّه که رسید، از تحریف مطلقاً متخلّص شود. پس،‏‎ ‎‏ممکن است قرآن شریف برای کسی محرَّف به جمیع انواع‏‎ ‎‏تحریف باشد؛ و برای کسی به بعض مراتب؛ و برای کسی محرّف‏‎ ‎‏نباشد.(83)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 60]]‎

انتهای پیام /*