کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها

حیوان نجاست‏ خوار

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

کد : 150905 | تاریخ : 24/09/1395

حیوان نجاست خوار

[سؤال 9091]‏ ‏ ‏ 4998‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. مرغ نجاست خوار را فوری سر می برند و گوشت آن را می خورند چطور است؟‏‎ ‎‏شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر غذای آن منحصر در عذرۀ انسان باشد به طوری که از غیر آن تغذیه نمی کند مگر نادراً حرام است و در غیر این صورت حرام نیست و نجاسات دیگر حکم عذرۀ انسان را ندارد.

‏2. قرض برادر را از برادر، یا پدر را از پسر، یا پسر را از پدر، به زور حکومت می گیرند، جایز است یا‏‎ ‎‏حرام؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

‏در پایان سلامتی و طول عمر آن رهبر عزیز را از درگاه خداوند متعال خواهانم و خواهشمندم در این‏‎ ‎‏مورد مرا راهنمایی فرمایید. ‏

[سؤال 9092]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1996

‏3. تخم مرغ مرغ نجاست خوار در موقع نجاست خواری آن، پاک است یا نجس؟‏‎ ‎‏همچنین در آن سه روز که غذای پاک به او داده می شود، تخم مرغ آن چه صورت‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، حکم مرغ نجاست خوار را دارد و حرام است، ولی نجس نیست.

[سؤال 9093]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6

‏3. آیا مرغ و خروسی که به طور معمول، از زمین، کِرْم می خورند، نجاست خوار‏‎ ‎‏محسوب می شوند؟‏

بسمه تعالی، حکم نجاست خوار ندارد.

‎ ‎

‎[[page 58]]‎

انتهای پیام /*