1360

امام خمینی آقای سیدحسن طاهری خرم آبادی را به سمت نمایندة خود در سپاه پاسداران منصوب فرمودند.

امام خمینی آقای سیدحسن طاهری خرم آبادی را به سمت نمایندة خود در سپاه پاسداران منصوب فرمودند.

کد : 40238 | تاریخ : 23/09/1360

امام خمینی آقای سیدحسن طاهری خرم آبادی را به سمت نمایندة خود در سپاه پاسداران منصوب فرمودند.

انتهای پیام /*