1359

اقشار مختلف مردم و خانواده‏های شهدای رودسر، کاشان و تبریز و اعضای ستاد فرهنگی جهاد سازندگی تهران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة نقش عشایر در پاسداری از کشور و غفلت دشمن از تأثیر معنویت در پیروزی انقلاب سخنرانی کردند.

اقشار مختلف مردم و خانواده‏های شهدای رودسر، کاشان و تبریز و اعضای ستاد فرهنگی جهاد سازندگی تهران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة نقش عشایر در پاسداری از کشور و غفلت دشمن از تأثیر معنویت در پیروزی انقلاب سخنرانی کردند.

کد : 40254 | تاریخ : 22/10/1359

اقشار مختلف مردم و خانواده‏های شهدای رودسر، کاشان و تبریز و اعضای ستاد فرهنگی جهاد سازندگی تهران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة نقش عشایر در پاسداری از کشور و غفلت دشمن از تأثیر معنویت در پیروزی انقلاب سخنرانی کردند.

انتهای پیام /*