1341

اجازه امام خمینی به آقای سیدمحمد میرجعفری تنکابنی در امور حسبیه و شرعیه.

اجازه امام خمینی به آقای سیدمحمد میرجعفری تنکابنی در امور حسبیه و شرعیه.

کد : 40278 | تاریخ : 23/10/1341

اجازه امام خمینی به آقای سیدمحمد میرجعفری تنکابنی در امور حسبیه و شرعیه.

انتهای پیام /*