فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی

کد : 151775 | تاریخ : 01/03/1394

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ صفات و ماهیت دشمن

‏      جنایات دشمن در عراق‏

‏       جنایات دشمن در ایران‏

‏      حامیان دشمن‏

‏ ‏


‎[[page 441]]‎

‎[[page 442]]‎

انتهای پیام /*