فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی

کد : 151870 | تاریخ : 01/03/1394

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ تشویق و تقدیر از رزمندگان

‏      دعوت از مردم برای دفاع‏

‏      کمک به رفع موانع در جنگ‏

‏ ‏


‎[[page 133]]‎

‎[[page 134]]‎

انتهای پیام /*