نقش زمان و مکان در موضوعات احکام

کد : 152591 | تاریخ : 07/03/1396

‏مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) ‏  ‏4‏

‏«نقش زمان و مکان در اجتهاد»‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش زمان و مکان در موضوعات احکام

 

مجموعه مقالات

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کمیتۀ علمی کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی‏

‏«نقش زمان و مکان در اجتهاد»‏

 

[[page 1]]

انتهای پیام /*