1358

* بدنبال پخش اظهارات کاردار شوروی در مکزیک مبنی بر آمادگی شوروی به اعطای کمک نظامی به ایران، امام خمینی در پیام شدیداللحنی این اظهارات را تکذیب و شورای انقلاب و وزارت خارجه را موظف نمودند تا «به سفارت شوروی ابلاغ کنند که کاردار شوروی در مکزیک را تقبیح نماید و از تکرار این نوع مطالب توهین آمیز جلوگیری کنند». امام خمینی فرمودند: «در صورت تکرار این مطالب ممکن است در روابط دولتین تجدیدنظر شود».

* بدنبال پخش اظهارات کاردار شوروی در مکزیک مبنی بر آمادگی شوروی به اعطای کمک نظامی به ایران، امام خمینی در پیام شدیداللحنی این اظهارات را تکذیب و شورای انقلاب و وزارت خارجه را موظف نمودند تا «به سفارت شوروی ابلاغ کنند که کاردار شوروی در مکزیک را تقبیح نماید و از تکرار این نوع مطالب توهین آمیز جلوگیری کنند». امام خمینی فرمودند: «در صورت تکرار این مطالب ممکن است در روابط دولتین تجدیدنظر شود».

کد : 40423 | تاریخ : 23/10/1358

* بدنبال پخش اظهارات کاردار شوروی در مکزیک مبنی بر آمادگی شوروی به اعطای کمک نظامی به ایران، امام خمینی در پیام شدیداللحنی این اظهارات را تکذیب و شورای انقلاب و وزارت خارجه را موظف نمودند تا «به سفارت شوروی ابلاغ کنند که کاردار شوروی در مکزیک را تقبیح نماید و از تکرار این نوع مطالب توهین آمیز جلوگیری کنند». امام خمینی فرمودند: «در صورت تکرار این مطالب ممکن است در روابط دولتین تجدیدنظر شود».

انتهای پیام /*