بخش دوم: خاطرات

فروتنی ویژگی او بود

کد : 153103 | تاریخ : 09/03/1394

فروتنی ویژگی او بود

‎ ‎

‎[[page 225]]‎

انتهای پیام /*