1360

خانواده‏های شهدای آمل ، پرسنل هوانیروز و وزارت دفاع، کارکنان وزارت امور خارجه و سفرا و کارداران جدید جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در پاسخ به ادعای صلح‏طلبی صدام و تبلیغات دشمنان در مورد جنگ‏طلبی ایران فرمودند: «... آیا ما صلح‏طلب نیستیم؟ صدام صلح‏طلب است؟... ایران... می‏گوید تا از خانة ما بیرون نروید، و تا حالا جرم‏هایی که کردید معلوم نشود که شما مجرم هستید و تا ضررهایی که به ایران زدید جبران نشود... صلح معنا ندارد... دنیا ... بیاید ببیند که ما در خاک عراق هستیم یا عراق در خاک ماست؟». امام ورود اعضای نیروهای مسلح را در احزاب حتی احزاب اسلامی جایز ندانستند و نیز ارتش و سایر نیروهای مسلح را از دخالت در امور سیاست ممنوع کردند. امام در آستانة عید نوروز همگان را به کاستن از تشریفات مراسم نوروز فراخواندند.

خانواده‏های شهدای آمل ، پرسنل هوانیروز و وزارت دفاع، کارکنان وزارت امور خارجه و سفرا و کارداران جدید جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در پاسخ به ادعای صلح‏طلبی صدام و تبلیغات دشمنان در مورد جنگ‏طلبی ایران فرمودند: «... آیا ما صلح‏طلب نیستیم؟ صدام صلح‏طلب است؟... ایران... می‏گوید تا از خانة ما بیرون نروید، و تا حالا جرم‏هایی که کردید معلوم نشود که شما مجرم هستید و تا ضررهایی که به ایران زدید جبران نشود... صلح معنا ندارد... دنیا ... بیاید ببیند که ما در خاک عراق هستیم یا عراق در خاک ماست؟». امام ورود اعضای نیروهای مسلح را در احزاب حتی احزاب اسلامی جایز ندانستند و نیز ارتش و سایر نیروهای مسلح را از دخالت در امور سیاست ممنوع کردند. امام در آستانة عید نوروز همگان را به کاستن از تشریفات مراسم نوروز فراخواندند.

کد : 40447 | تاریخ : 24/12/1360

خانواده‏های شهدای آمل ، پرسنل هوانیروز و وزارت دفاع، کارکنان وزارت امور خارجه و سفرا و کارداران جدید جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در پاسخ به ادعای صلح‏طلبی صدام و تبلیغات دشمنان در مورد جنگ‏طلبی ایران فرمودند: «... آیا ما صلح‏طلب نیستیم؟ صدام صلح‏طلب است؟... ایران... می‏گوید تا از خانة ما بیرون نروید، و تا حالا جرم‏هایی که کردید معلوم نشود که شما مجرم هستید و تا ضررهایی که به ایران زدید جبران نشود... صلح معنا ندارد... دنیا ... بیاید ببیند که ما در خاک عراق هستیم یا عراق در خاک ماست؟». امام ورود اعضای نیروهای مسلح را در احزاب حتی احزاب اسلامی جایز ندانستند و نیز ارتش و سایر نیروهای مسلح را از دخالت در امور سیاست ممنوع کردند. امام در آستانة عید نوروز همگان را به کاستن از تشریفات مراسم نوروز فراخواندند.

انتهای پیام /*