1362

آقای خاتمی وزیر ارشاد، محمود بروجردی قائم مقام وزارت ارشاد، نمایندگان فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در خارج از کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به تبلیغات منفی و دروغین دربارة ایران فرمودند: «به دروغ مسئله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می‏کنند و ادعا می‏کنند که بهایی‏ها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها به خاطر بهاییگری زندان‏اند حتی می‏گویند زنان آبستن را در خیابان‏ها می‏کشند...».

آقای خاتمی وزیر ارشاد، محمود بروجردی قائم مقام وزارت ارشاد، نمایندگان فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در خارج از کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به تبلیغات منفی و دروغین دربارة ایران فرمودند: «به دروغ مسئله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می‏کنند و ادعا می‏کنند که بهایی‏ها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها به خاطر بهاییگری زندان‏اند حتی می‏گویند زنان آبستن را در خیابان‏ها می‏کشند...».

کد : 40548 | تاریخ : 20/12/1362

آقای خاتمی وزیر ارشاد، محمود بروجردی قائم مقام وزارت ارشاد، نمایندگان فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در خارج از کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به تبلیغات منفی و دروغین دربارة ایران فرمودند: «به دروغ مسئله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می‏کنند و ادعا می‏کنند که بهایی‏ها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها به خاطر بهاییگری زندان‏اند حتی می‏گویند زنان آبستن را در خیابان‏ها می‏کشند...».

انتهای پیام /*