1346

امام خمینی در نامه به آقای محمدعلی گرامی به عمل به وظایف الهی سفارش کردند.

امام خمینی در نامه به آقای محمدعلی گرامی به عمل به وظایف الهی سفارش کردند.

کد : 40565 | تاریخ : 14/11/1346

امام خمینی در نامه به آقای محمدعلی گرامی به عمل به وظایف الهی سفارش کردند.

انتهای پیام /*