1367

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت آغاز سال جدید هجری قمری ، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند. * در پاسخ به تلگرام تبریک شیخ راشدبن سعید آل مکتوم (نخست وزیر دولت امارات عربی متحده ) به مناسبت آغاز سال جدید هجری ، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی فرستادند.

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت آغاز سال جدید هجری قمری ، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.

* در پاسخ به تلگرام تبریک شیخ راشدبن سعید آل مکتوم (نخست وزیر دولت امارات عربی متحده ) به مناسبت آغاز سال جدید هجری ، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی فرستادند.

کد : 40604 | تاریخ : 16/05/1367

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت آغاز سال جدید هجری قمری ، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.
* در پاسخ به تلگرام تبریک شیخ راشدبن سعید آل مکتوم (نخست وزیر دولت امارات عربی متحده ) به مناسبت آغاز سال جدید هجری ، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی فرستادند.

انتهای پیام /*