مسائل مستحدثه

هزینه وصول وام و بهرۀ آن

کد : 155123 | تاریخ : 14/07/1395

هزینه وصول وام و بهرۀ آن

[سؤال 11992]‏ ‏ ‏ 6932‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 9 / 1361‏

‏قم، دفتر استفتای حضرت امام‏

‏شخصی از بانک وام با بهره گرفته است و اقساط وام را به موقع پرداخت نموده.‏‎ ‎‏بانک به علت عدم پرداخت بهره برای بدهکار، اجراییه صادر می نماید که بدهکار به‏
‎[[page 372]]‎‏حکم اجبار، بهر‏‏ۀ‏‏ پول را طبق محاسب‏‏ۀ‏‏ بانک پرداخته است. اینک مبلغی بابت هزین‏‏ۀ‏‎ ‎‏اجرا از بدهکار مطالبه می شود، آیا این هزین‏‏ۀ‏‏ اجرا که فقط برای وصول بهر‏‏ۀ‏‏ وام بوده‏‎ ‎‏است به عهد‏‏ۀ‏‏ بانک می باشد یا به عهد‏‏ۀ‏‏ وام گیرنده؟‏

بسمه تعالی، به عهدۀ وام گیرنده نیست.

[سؤال 11993]‏ ‏ ‏ 6933‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏آیا صندوق قرض الحسنه می تواند در موقع وام دادن با وام گیرنده یا ضامن شرط‏‎ ‎‏کند که چنانچه اقساط وام به تعویق افتاد، هزینه ای که برای وصول بر می دارد، از آن ها‏‎ ‎‏دریافت کند؟‏

بسمه تعالی، در حکم ربا است. 

[سؤال 11994]‏ ‏ ‏ 6934‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏بعضی از صندوق های قرض الحسنه (غیر از کارمزد) درصدی از مبلغ وام را نزد‏‎ ‎‏خود نگه می دارند و به وام گیرنده رسید می دهند (مثلاً ‏‏ 1% از کل وام را) چنانچه‏‎ ‎‏متقاضی تمام اقساط را پرداخت کرد، می تواند آن مبلغ را دریافت نماید و اگر به تعویق‏‎ ‎‏انداخت صندوق به انداز‏‏ۀ‏‏ هزین‏‏ۀ‏‏ وصول اقساط عقب افتاده از آن پول به وصول کننده‏‎ ‎‏می دهد؛ چه صورتی دارد؟ ‏ ‏ سازمان اقتصاد اسلامی‏

بسمه تعالی، اشتراط این که هزینۀ وصول به عهدۀ قرض گیرنده باشد در ضمن قرض در حکم ربا است.

‎ ‎

‎[[page 373]]‎

انتهای پیام /*