مسائل مستحدثه

سفته

کد : 155151 | تاریخ : 26/07/1395

سفته

[سؤال 11607]‏ ‏ ‏ 6669‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 2 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏فروشنده ای که نمایندگی شرکت ناز نخ را داشته، در حدود هفتصد و هشتاد هزار‏‎ ‎‏تومان سفته در مقابل نخ، از متعهد تهرانی دریافت می کند و به شرکت ناز نخ می دهد؛‏‎ ‎‏شخص واگذار کننده، یعنی فروشنده فرار کرده و متعهد، قبل از فرار او، در حدود نود‏‎ ‎‏هزار تومان آن را پرداخت نموده و رسید از بابت سفته ها دریافت داشته و فروشنده که‏‎ ‎‏طلبکار اصلی می باشد، وجه دریافتی را به شرکت ناز نخ داده است. در حال حاضر،‏‎ ‎‏شرکت ناز نخ مطالب‏‏ۀ‏‏ کلی‏‏ۀ‏‏ سفته ها را می نماید و رسید وجه پرداخت شده را قبول‏‎ ‎‏ندارد؛ و همچنین آن شرکت، مبلغی در حدود دویست و چهل هزار تومان مطالب‏‏ۀ‏‏ نزول‏‎ ‎‏می کند.‏

‏اولاً: آیا وجهی که به طلبکار اصلی، یعنی فروشنده داده شده و رسید دریافت‏‎ ‎‏گردیده را می تواند مطالبه کند یا خیر؟‏

‏ثانیاً: شرکت، حق گرفتن نزول یا بهره یا دیرکرد سفته ها را دارد یا خیر؟‏

‏در انتظار ابلاغ فتوای مرجع بزرگ جهان و رهبر کبیر و نور چشمان ملت ستمدید‏‏ۀ‏‎ ‎‏ایران و جهان می باشم.‏

بسمه تعالی، سفته اگر در مقابل بدهی واقعی بوده، پول آن را شخص ضامن است، باید بپردازد؛ و پولی که به وکیل داده، اگر مشارٌالیه در زمان دریافت پول، وکیل بوده، دهنده دوباره ضامن نیست و بهرۀ دیرکرد را ضامن نیست؛ و اگر نزاعی در بین است، به محاکم صالحه مراجعه کنید.

‎ ‎

‎[[page 179]]‎

انتهای پیام /*