کتاب حدود

احکام اهل ذمه

کد : 155300 | تاریخ : 28/08/1395

احکام اهل ذمه

[سؤال 11431]‏ ‏ ‏ 6564‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی علی رؤوس المسلمین ‏

‏بعد التحیة والسلام، تقاضا می شود جواب سؤال ذیل را مرقوم فرمایید: آیا غیر‏‎ ‎‏مسلمانان که در مملکت ایران زندگی می نمایند ـ از اهل کتاب یا غیر آن ها ـ اگر‏‎ ‎‏مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارند مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا‏‎ ‎‏محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند این ها، آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا‏‎ ‎‏این که مجازات آن ها در مانند جاسوسی به بعد که احتیاج به اشتراط ترک دارد و یا‏‎ ‎‏آن که چون با مثل جاسوسی، حربی شوند به مانند کفاری که به شرایط ذمه عمل نکنند،‏‎ ‎‏با آنان معامله گردد. یعنی برگرداندن به مأمن و یا تخییر حاکم، بین قتل یا فدیه یا‏‎ ‎‏استرقاق که حضرت عالی در تحریر الوسیله، ج 2، ص 478، مسأله 8، در تخییر اشکال‏‎ ‎‏فرمودید.‏

‏ ‏ ‏ از طرف شورای عالی قضایی، ابوالفضل میرمحمدی‏

بسمه تعالی، کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند
[[page 92]]مسلمان های دیگر، دربارۀ آن ها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.

[سؤال 11432]‏ ‏ ‏ 6565‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ  ظله العالی ‏

‏بیان فرمایید اگر چنانچه اهل کتاب در امور خود به محاکم اسلامی مراجعه نمایند،‏‎ ‎‏آیا باید طبق مقررات اسلام بین آن ها حکم کرد، یا باید طبق مذهب خودشان بین آن ها‏‎ ‎‏قضاوت نمود؟‏

‏سلامتی و سعادتمندی جناب عالی را در خدمت به اسلام و مسلمین از خداوند‏‎ ‎‏متعال خواستاریم. والسلام علی عباد الله‌ الصالحین‏

بسمه تعالی، باید طبق مقررات اسلام عمل نمایند.

‎ ‎

‎[[page 93]]‎

انتهای پیام /*