کتاب حدود

حد سرقت (دزدی)

کد : 155327 | تاریخ : 02/09/1395

حد سرقت (دزدی)

[سؤال 11406]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6315

‏2. اگر بچه نابالغ چیزی دزدی کند و تلف کند جایز است آن مبلغ را از پدر بچه‏‎ ‎‏بگیرند؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، پدر ضامن نیست.


‎[[page 78]]‎[سؤال 11407]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6538

‏3. دینار مسکوک در زمان حاضر چیست که در نصاب سرقت معتبر است؟‏

بسمه تعالی، از بازار تحقیق کنید.

[سؤال 11408]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6537

‏2. در مسأله چهار لواحق باب سرقة آمده است: «لو أخرج السارق المال من حرزه‏‎ ‎‏ثمّ أعاده إلیه، فإن وقع تحت ید المالک، ولو فی جملة أمواله، لم یقطع...». حال آیا لازم‏‎ ‎‏است که اعاده به اختیار خود سارق باشد و یا حتی اگر مسروق منه با قهر و غلبه هم‏‎ ‎‏مالش را از سارق بگیرد، مانع قطع می باشد.‏

بسمه تعالی، در فرض مزبور، قطع ثابت نیست.

‎ ‎

‎[[page 79]]‎

انتهای پیام /*