کتاب حدود

اقسام حد زنا (قتل، رجم، جلد)

احکام حدود

کد : 155478 | تاریخ : 11/09/1395

اقسام حد زنا (قتل، رجم، جلد)

[سؤال 11370]‏ ‏ ‏ 6530‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن اسلام، حضرت آیت الله‌ العظمی الامام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ  ظله العالی، با درود و سلام و التحیة والثناء جسارتاً؛ عرایضات که ذیلاً مسطور‏‎ ‎‏است به محضر مبارک اعزام، و جواب آن ها را طالب می باشم، که مطابق شرع انور و‏‎ ‎‏برابر قانون مقدس اجرا و انجام گردد. ‏

‏1. اگر پسری اجباراً از دختری ازالۀ بکارت نماید، حد شرعی پسر متجاوز‏‎ ‎‏چیست؟ ‏

بسمه تعالی، اگر به وجه شرعی، نزد حاکم شرع ثابت شود که با دختر به  عنف و اکراه زنا کرده، کیفر زانی علاوه بر ضمان ارش بکارت، قتل است.


‎[[page 60]]‎[سؤال 11371]

‏2. در این باب در مقابل این کردار شنیع، پسر بدون این که تلافی جرم به عمل آید‏‎ ‎‏ازدواج کرده، بدون تلافی مشغول به زندگی بوده و دختر بیچاره از نظرها ساقط گردد‏‎ ‎‏و متجاوز تنبیه نگردد آیا خلاف قانون مقدس اسلام است یا نه؟‏

بسمه تعالی، برای بررسی و احقاق حقّ و کیفر متجاوز در این گونه امور باید به محاکم قضایی مراجعه نمایند.

[سؤال 11372]‏ ‏ ‏ 6531‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏پس از تقدیم عرض سلام، چه می فرمایید: در مورد زنایی که به اقرار طرفین واقع‏‎ ‎‏شده و زن ادّعا می کند باکره بوده و مرد انکار می کند و یا اظهار بی اطلاعی می کند؟ آیا‏‎ ‎‏راجع به ازال‏‏ۀ‏‏ بکارت، غرامت مالی به عنوان ارش و یا دیه به عهد‏‏ۀ‏‏ زانی می آید؟ و در‏‎ ‎‏صورتی که زن، شوهر نکرده باشد، نسبت به ازال‏‏ۀ‏‏ بکارت مدعی شناخته می شود یا‏‎ ‎‏منکر؟‏

بسمه تعالی، اگر نسبت به زن اکراه و اجبار محقق نشده، هیچ گونه استحقاقی ندارد؛ و در فرض اکراه و اجبار که دعوی اثر دارد و زن به مرد نسبت ازاله بکارت می دهد، زن مدعی و مرد منکر شناخته می شود.

[سؤال 11373]‏ ‏ ‏ 6532‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏محترماً؛ در جلد 2 تحریر الوسیله در مورد زنا با اکراه عبارت زیر ذکر شده است:‏‎ ‎‏«وکذا یقتل من زنی بامرأة مکرهاً لها». آیا این عبارت شامل فردی که با دختر صغیره ای‏‎ ‎‏اجباراً و اکراهاً زنا کند نیز می شود؟ به عبارت دیگر اگر مرد غیر محصن با اکراه و اجبار‏
‎[[page 61]]‎‏با دختر صغیره زنا کند، حکم او چیست قتل یا جلد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر ثابت شود که صغیره را اکراه نموده و با او عمل شنیع انجام‎ ‎داده، علاوه بر ضمان ارش جنایت ‏[‏بکارت‏]‏، حد او قتل است. 

[سؤال 11374]‏ ‏ ‏ 6533‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. مردی در شهری دارای همسر می باشد و از نظر روابط جنسی هیچ مانعی بین‏‎ ‎‏آن ها وجود ندارد. این مرد در همان شهر با زن شوهرداری زنا می کند. جرم و جزای‏‎ ‎‏این زن و مرد زناکار را از نظر شرع بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر شرایط مزبور در زن هم هست، زنای هر دو محصنه است و حکم در هر دو نفر رجم است، با وجود سایر شرایط مقرّره.

[سؤال 11375]

‏2. مردی در شهری دارای همسر بود و از نظر روابط جنسی هیچ مانعی بین آن ها‏‎ ‎‏وجود ندارد. این مرد در همان شهر با زنی که شوهر ندارد زنا می کند. جرم و جزای‏‎ ‎‏این زن و مرد زناکار را از نظر شرع بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، با وجود شرایط مقرّره، حکم مرد، رجم و حکم زن، جلد است.

[سؤال 11376]‏ ‏ ‏ 6534‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 11 / 1361‏

‏حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏با ابلاغ سلام به عرض مبارک عالی می رساند: زانیه ای است که در حال عد‏‏ۀ‏‏ وفات‏‎ ‎‏عالماً عامداً زنا می دهد، اولاً: حدی که بر زانی جاری می شود و حکمی که برایش‏‎ ‎‏هست چیست؟ ثانیاً: آیا زانیه باید حد زنای محصنه بخورد یا حد زنای غیر محصنه؟‏


‎[[page 62]]‎‏و در صورتی که به نظر مبارکتان احیاناً برای زانیه حد نیست و تعزیر است (که‏‎ ‎‏نسبت به بعضی فقها داده اند) علّت را بفرمایید. زیاده مزاحمت است. از خداوند متعال‏‎ ‎‏عزت و غلبه اسلام را بر جنود کفر و نفاق و الحاد خواستاریم. والسلام علیکم ‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال شرط احصان محقق نیست و در صورت ثبوت زنا در محضر حاکم شرع و حکم او، حد زانیه غیر محصنه بر او جاری می شود.

‎ ‎

‎[[page 63]]‎

انتهای پیام /*