کتاب حدود

راه‏ های ثبوت و سقوط حد زنا

احکام حدود

کد : 155479 | تاریخ : 12/09/1395

راه های ثبوت و سقوط حد زنا 

[سؤال 11363]‏ ‏ ‏ 6527‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏استفتا از محضر مبارک حضرت امام خمینی ‏

‏آیا می توان جهت اقرار و اعتراف گرفتن از افراد زانی و زانیه و لواط کننده با‏‎ ‎‏شیوه هایی از قبیل تهدید و بلوف زدن عمل کرد یا خیر؟ البته بدون کوچک ترین‏‎ ‎‏شکنجه و فحاشی، نظر شرع مقدس اسلام را بیان فرمایید.‏

‏از خداوند متعال، توفیق و عمر بیشتر امام کبیر را مسئلت دارم‏

بسمه تعالی، جایز نیست.


‎[[page 57]]‎[سؤال 11364]‏ ‏ ‏ 6528‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر بعضی شهود حاضر شدند و شهادت به زنا دادند و بعضی دیگر نیامدند طبق‏‎ ‎‏فتوا باید این بعضی را که شهادت دادند حد بزنند اگر این بعض طوری شد که حد‏‎ ‎‏نخوردند مثلاً یا فرار کردند یا قاضی غفلت کرد یا مسامحه ای شد که حد به آن بعض‏‎ ‎‏نزدند بعداً بقیه شهود با این بعض با هم حاضر شدند و شهادت دادند آیا آن حد که بر‏‎ ‎‏آن بعض واجب بود آن وجوب باقی و آن بعض باید حد بخورند یا خیر؟ و آیا اگر از‏‎ ‎‏حد خوردن که لازم بود او را حد بزنند فرار کرد مضر به عدالت او است یا خیر؟ و بر‏‎ ‎‏فرض مضر بودن اگر او فرار نکرده قاضی غفلت کرده یا مسامحه کرده ولی او متوجه‏‎ ‎‏بوده که باید حد بخورد و تذکر نداده در این صورت هم مضر به عدالت است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، فرض مذکور شبهه است و حد قذف ثابت نیست و حد زنا مشروط است به ثبوت آن و اگر شهود قبلاً عادل بوده اند تا یقین به فسق آن ها پیدا نشود احکام عدالت مترتب است.

[سؤال 11365]‏ ‏ ‏ 6529‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 7 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر بزرگوار، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، ادام الله‌ تعالی‏‎ ‎‏ظله العالی، مستدعی است مسائل ذیل را جواب مرقوم فرمایید:‏

‏1. در مواردی که حد و یا تعزیر به خاطر توبه ساقط است، اگر شک در توبه و یا‏‎ ‎‏ظن به احدالطرفین باشد، آیا جای استصحاب عدمِ توبه است و یا از مصادیق شبهه‏‎ ‎‏بوده و حد ساقط خواهد بود. و در صورتی که شخص متهم ادعای توبه نماید چه‏‎ ‎‏صورتی دارد. ‏

بسمه تعالی، مجرد احتمال که در هر مورد هست موجب سقوط حد نمی شود، ولی چنانچه خصوصیتی در بین باشد که موجب شبهه شده، ثبوت حد، محل اشکال است. 


‎[[page 58]]‎‏2. ملاک در صغیره بودن و کبیره بودن گناه چیست؟ و آیا تخلف از مقرراتی همانند مقررات راهنمایی و‏‎ ‎‏رانندگی که دولت برای حفظ سلامت نظام قرار داده گناه کبیره است یا صغیره؟‏

بسمه تعالی، تخلفات ذکرشده کبیره نیستند و در رسائل عملیه اشاره به گناهان کبیره شده است. 

‏3. اگر به خاطر عدم مراعات قوانین راهنمایی و رانندگی، قتلی پیش آید که اگر مراعات می شد چه بسا‏‎ ‎‏چنین پیشامدی نمی شد؛ آیا این قتل باز هم خطایی است و یا شبه عمد است. ‏

بسمه تعالی، با فرض این که تخلف از قوانین راهنمایی تفریط نسبت به قتل محسوب است، حکم شبه عمد را دارد. 

‏4. در فرع خامس از فروعی که دنبال بحث حد قذف در تحریر آمده است، چنین است: «کلّ من ترک‏‎ ‎‏واجباً أو ارتکب حراماً فللإمام علیه السلام ونائبه تعزیره بشرط أن یکون من الکبائر». ولی در ذیل مسأله چهار‏‎ ‎‏از لواحقی که دنبال بحث حد شرب مسکر در تحریر آمده، چنین است: «ولو ارتکب شیئاً من‏‎ ‎‏المحرمات ـ غیر ما قرّر الشارع فیه حدّاً ـ عالماً بتحریمها لا مستحلاًّ عزّر سواءٌ کانت المحرمات من‏‎ ‎‏الکبائر أو الصغائر». کدام  یک از دو عبارت صحیح است؟‏

بسمه تعالی، موضوع مسأله دوم محرماتی است که تحریم آن اجماعی است.

[سؤال 11366]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6538

‏6. در صورتی که به شهادت یک شاهد و یا بیشتر، برای قاضی علم به جرم‏‎ ‎‏حاصل  شود، آیا باز شهودی که شرایط شهادت در آنان جمع نیست، باید حد قذف‏‎ ‎‏بخورند یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، حد قذف ساقط است.

[سؤال 11367]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6538

‏5. اگر برای قاضی علم حاصل شد که کسی زنا و امثال آن را کرده است، آیا‏‎ ‎‏می تواند او را عفو کند، همان طور که در صورت اقرار می تواند؟‏

بسمه تعالی، عفو صحیح نیست، مگر در مواردی که فقیه مصالح اسلام را در عفو تشخیص کند.


‎[[page 59]]‎[سؤال 11368]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6471

‏3. در صورتی که زناکار و غیره، قبل از قیام بیّنه و اقرار، توبه کرده باشد؛ حد بر او‏‎ ‎‏جاری می شود. توب‏‏ۀ‏‏ او به چه چیز ثابت می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر بعد از گرفتاری، مدّعی توبه است، تا توبه خود را ثابت نکند، رها نمی شود.

[سؤال 11369]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6556

‏13. اگر شخصی بعد از ارتکاب زنا با محارم ـ یعنی با خاله یا با عمّه که مادر‏‎ ‎‏همسرش می باشد ـ توبه نماید، باز هم حدود الهی به این شخص در این دنیا جاری‏‎ ‎‏می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر قبل از قیام بیّنه توبه کند حد شرعی ساقط می شود.

‎ ‎

‎[[page 60]]‎

انتهای پیام /*