1359

به مناسبت روز جهانی قدس امام خمینی در پیام رادیو ـ تلویزیون خطاب به ملت ایران، با توجه به مسائل داخلی ایران فرمودند: «تمام مقصد ما مکتب ماست». امام با اشاره به اختلاف بین نهادهای مختلف قدرت در ایران فرمودند : «حیف است که این ملت را ما عواطفشان را جریحه دار کنیم و با هم مخالفت کنیم؛ نه خدا را خوش می‏آید و نه ملت را... هی نگوئید من بگوئید مکتب من...». امام در مورد مسأله فلسطین فرمودند: «ما باید جدیت کنیم که اسرائیل را برانیم از زمین‏های اعراب».

به مناسبت روز جهانی قدس امام خمینی در پیام رادیو ـ تلویزیون خطاب به ملت ایران، با توجه به مسائل داخلی ایران فرمودند: «تمام مقصد ما مکتب ماست». امام با اشاره به اختلاف بین نهادهای مختلف قدرت در ایران فرمودند : «حیف است که این ملت را ما عواطفشان را جریحه دار کنیم و با هم مخالفت کنیم؛ نه خدا را خوش می‏آید و نه ملت را... هی نگوئید من بگوئید مکتب من...». امام در مورد مسأله فلسطین فرمودند: «ما باید جدیت کنیم که اسرائیل را برانیم از زمین‏های اعراب».

کد : 40696 | تاریخ : 15/05/1359

به مناسبت روز جهانی قدس امام خمینی در پیام رادیو ـ تلویزیون خطاب به ملت ایران، با توجه به مسائل داخلی ایران فرمودند: «تمام مقصد ما مکتب ماست». امام با اشاره به اختلاف بین نهادهای مختلف قدرت در ایران فرمودند : «حیف است که این ملت را ما عواطفشان را جریحه دار کنیم و با هم مخالفت کنیم؛ نه خدا را خوش می‏آید و نه ملت را... هی نگوئید من بگوئید مکتب من...». امام در مورد مسأله فلسطین فرمودند: «ما باید جدیت کنیم که اسرائیل را برانیم از زمین‏های اعراب».

انتهای پیام /*