فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان

11 - 2 - 2 - دوری از معنویت، زمینه وابستگی

کد : 155984 | تاریخ : 23/04/1394

‏ ‏

11 - 2 - 2 -  دوری از معنویت، زمینه وابستگی

‏اگر ما این وابستگی های معنوی را، این وابستگی هایی که جوان های ما را و دانشگاه ما را و همه چیز ما را به صورت غربی درآورده بود، این ها را اگر برگرداندیم به حال خودش، و پیدا کردیم خودمان را، می توانیم یک ملت مستقل باشیم و یک ملت آزاد باشیم، پیوند به غیر نداشته باشیم، و خودمان سرپای خودمان بایستیم و کارهای خودمان را خودمان آن جام بدهیم، و اما اگر چنان چه از این معنا غفلت بشود و باز همان خیالات و همان بساط غرب در این جا باشد، امید این که بتوانیم ما مستقل باشیم و بتوانیم آزاد باشیم، آزاد فکر بکنیم، آزاد عمل بکنیم، این امید دیگرنیست.‏

‏بر همه ماست که از این غرب زدگی بیرون بیاییم؛ افکارمان را عوض بکنیم، اعمالمان را عوض بکنیم، وضعیت فرهنگمان عوض بشود.‏‎[1]‎‏   ‏

 

[[page 120]]

  • . همان، ج 9، ص 501.

انتهای پیام /*