فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

6 - 4 - اسلام، کرامت و اقلیت های مذهبی

کد : 156029 | تاریخ : 23/04/1394

‏ ‏

6 - 4 -  اسلام، کرامت و اقلیت های مذهبی

‏... این نهضت امیدوارم که برای همه مذاهب، اقلیت های مذهبی که در ایران زندگی می کنند- برای همه - خیر آورده باشد. ما می دانیم که اسلام همیشه نسبت به اقلیت های مذهبی احترام قائل بوده است. حتی حضرت امیر – سلام  الله علیه - در یک قضیه ای- ‏


[[page 89]]

‏که خلخالی از پای یک زن ذِمیه که یهودیه هم بوده است برده بودند - می فرماید که من شنیده ام یک همچو چیزی شده است؛ و اگر انسان بمیرد سزاوار است.‏‎[1]‎‏ ما برای اقلیت مذهبی احترام قائل هستیم. این ها اهل ملت ما هستند، اهل مملکت ما هستند. و من امیدوارم که حکومت عدل اسلامی برای آنها بسیار خوب باشد و آنها در پناه اسلام با زندگی مرفه، آزاد و به طور صحیح این جا زندگی بکنند.‏‎[2]‎‏   ‏

‎ ‎

‎[[page 90]]‎

  • . نهج البلاغه، خطبه 2.
  • . صحیفه امام، ج 6، ص 258.

انتهای پیام /*