فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

9 - 2 - تساوی حق تعیین سرنوشت همه اقشار جامعه

کد : 156054 | تاریخ : 23/04/1394

‎ ‎

9 - 2 -  تساوی حق تعیین سرنوشت همه اقشار جامعه

‏انتخابات مثل سابق نباشد که از مرکز دستور داده می شد که این باید وکیل بشود، دیگر کسی هم حقّ ندارد حرفی بزند. انتخابات دست مردم است، رئیس جمهور و نخست وزیر با آن رعیتی که در کشاورزی کار می کند و آن بازاری ای که در بازار کار می کند، راجع به انتخابات یک جور هستند، علی السواء هستند. یعنی رئیس جمهور یک رأی دارد، نخست وزیر هم یک رأی دارد و آن کشاورزی که در دوردست افتاده ترین این کشور است، آن هم یک رأی دارد. رأیشان فرقی با هم ندارد و همه هم مسئول هستند. در تشخیص خوب و بد، اتکال به قول غیر نکنید، مگر اشخاصی باشند که مورد اعتماد خودتان باشد صددرصد.‏‎[1]‎

 

[[page 78]]

  • . همان، ص 283.

انتهای پیام /*