فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

6 - 2 - برابری حق دخالت در سیاست

کد : 156057 | تاریخ : 23/04/1394

‏ ‏

6 - 2 -  برابری حق دخالت در سیاست

‏حرف ما این است که نه روحانی تنها، همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد. سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی [است] که در یک کشوری می گذرد از حیث اداره آن کشور. همه اهالی این کشور در این معنا حق دارند. خانم ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند؛ تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست. دین اسلام یک دین سیاسی است. یک دینی است که همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش.‏‎[1]‎

 

[[page 76]]

  • . همان، ج 10، ص 15.

انتهای پیام /*