فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

13 - 5 - خدایی شدن انسان

کد : 156092 | تاریخ : 23/04/1394

‏ ‏

13 - 5 -  خدایی شدن انسان

‏اگر انسان مثل سایر حیوانات تا همان حدی که حیوانات رشد می کردند بود، انبیا لازم نبود؛ انبیا می خواستیم چه کنیم؛ انسان می آید این جا مثل حیوانات زندگی می کند و ‏


[[page 49]]

‏مثل حیوانات می خورد و مثل حیوانات می خوابد تا می میرد. این که احتیاج به انبیا ما داریم برای این که انسان مثل حیوانات نیست که یک حد حیوانی داشته باشد و تمام بشود. انسان یک حد مافوق حیوانی و یک مراتب مافوق حیوانی، مافوق عقل [دارد] تا برسد به مقامی که نمی توانیم از آن تعبیر کنیم؛ و [از] آن آخرْ مقام مثلاً تعبیر می کنند [به] «فنا»، تعبیر می کنند «کالألُوهِیه»؛ یک تعبیرات مختلفی [می کنند] چون که تربیت انسان به همه ابعادش، هم تربیت جسمی و هم روحی و هم عقلی و هم مافوق آن، نمی شود در عهده بشر باشد، برای این که بشر اطلاع ندارد از احتیاجات انسان و کیفیت تربیت انسان نسبت به ماورای طبیعت. تمام قوای بشر را روی هم بگذارید، همین طبیعت را و خاصیت طبیعت را می تواند بفهمد؛ منتها باز همه خاصیت های طبیعت برای بشر هم کشف نشده است، تا حدودی کشف شده است؛ اخیراً خوب، زیاد پیشرفت کرده است، لکن مانده است خیلی چیزها که بعدها کشف خواهد شد؛ اما تا آخر هر چه بشود مال طبیعت است، مال این عالَم است؛ و هر چه بشود مال این ورق است.‏‎[1]‎‏   ‏

‎ ‎

‎[[page 50]]‎

  • . صحیفه امام، ج 4، ص 186.

انتهای پیام /*