فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

2 - 1 - 3 - ابعاد وجودی انسان و حیوان

کد : 156128 | تاریخ : 23/04/1394

‏ ‏

2 - 1 - 3 -  ابعاد وجودی انسان و حیوان

‏ انسان یک موجود جامع است نه یک موجود یک بُعدی یا دو بُعدی. موجودات دیگر بعضی شان یک بُعدی اند، بعضی دو بُعدی اند، بعضی چند بُعدی اند، لکن همه ابعاد وجود در سایر موجودات نیست. فقط انسان است در بین همه موجودات که یک موجود چندین بُعدی است که برای هر بُعدش احتیاجات دارد. برای رشد هر بُعد او، احتیاج دارد، احتیاجات دارد.‏‎[1]‎

 

[[page 25]]

  • .همان، ص9 ـ 8 .

انتهای پیام /*