فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

5 - 2 - بعثت پیامبران و شناخت انسان

کد : 156133 | تاریخ : 23/04/1394

‏ ‏

5 - 2 -  بعثت پیامبران و شناخت انسان

‏انبیا آمدند که ما را هوشیار کنند؛ تربیت کنند. انبیا برای انسان آمده اند و برای انسان سازی آمده اند. کتب انبیا کتب انسان سازی است. قرآن کریم کتاب انسان است. موضوع علم انبیا انسان است. هر چه هست با انسان حرف است. انسان منشأ همه خیرات است. و اگر انسان نشود، منشأ همه ظلمات است. در سر دو راهی واقع است این موجود: یک راه، راه انسان و یک راه، راه منحرف از انسانیت. تا از چه حیوانی سر بیرون بیاورد. تعلیم تنها، تعلم تنها، فقه تنها، فلسفه تنها، علم توحید تنها، فایده ندارد،...  این هایی که ادعای انسان شناسی و اسلام شناسی می کنند ادعاست!... کی «انسان» را می شناسد، و کی «اسلام» را؟ یک پرده هایی، یک ورق هایی بسیار مختصری، از انسان، یک ورق های بسیار مختصری از اسلام، وقتی که کسی بشناسد، خیال می کند «انسان» را شناخته؛ «اسلام» را شناخته. انسان به معنای حقیقی انسان، به آن معنایی که «انسان» است، جز ذات مقدس حق، و آنهایی که ملهمند به الهام او، کسی نمی شناسد.‏‎[1]‎‏   ‏

 

[[page 23]]

  • . همان، ج 8 ، ص 326  ـ 325.

انتهای پیام /*