1359

شرکت کنندگان ایرانی در کنفرانس دهة زن در کپنهاگ، با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند. امام خمینی طی سخنانی با استناد به حق وتوی 5 دولت، سازمان ملل را در خدمت ابرقدرت‏ها دانستند و ضمن اشاره به طرح استعماری کشف حجاب، خواستار ورود بانوان در امور اجتماعی و سیاسی با حفظ عفت عمومی شدند.

شرکت کنندگان ایرانی در کنفرانس دهة زن در کپنهاگ، با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند. امام خمینی طی سخنانی با استناد به حق وتوی 5 دولت، سازمان ملل را در خدمت ابرقدرت‏ها دانستند و ضمن اشاره به طرح استعماری کشف حجاب، خواستار ورود بانوان در امور اجتماعی و سیاسی با حفظ عفت عمومی شدند.

کد : 40769 | تاریخ : 19/06/1359

شرکت کنندگان ایرانی در کنفرانس دهة زن در کپنهاگ، با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند. امام خمینی طی سخنانی با استناد به حق وتوی 5 دولت، سازمان ملل را در خدمت ابرقدرت‏ها دانستند و ضمن اشاره به طرح استعماری کشف حجاب، خواستار ورود بانوان در امور اجتماعی و سیاسی با حفظ عفت عمومی شدند.

انتهای پیام /*