باب دوم اعمال حج تمتع و در آن چند فصل است

استحباب عمرۀ مفرده

کد : 156893 | تاریخ : 15/05/1394

‏ ‏

استحباب عمرۀ مفرده

‏بدان‌که بعد از فراغ از اعمال حج در صورتی که میسور باشد مستحب است عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده به‌جا آورده شود،و در اعتبار فاصله بین این عمره و عمرۀ سابق خلاف است،و ‏‎ ‎‏احتیاط در این است که در فصل کمتر از یک ماه به قصد رجاء به‌جا بیاورد،و کیفیت ‏‎ ‎‏این عمره در صورت حج افراد و عمرۀ مفرده ذکر شد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 419]]‎

انتهای پیام /*