اقسام عُمره

کد : 156924 | تاریخ : 15/05/1394

‏ ‏

اقسام عُمره 

‏         مسأله 1- عمره هم مانند حج دو قسم است:واجب و مستحب.و بر کسی که ‏‎ ‎‏شرایط استطاعت را داشته باشد یک مرتبه در عمر واجب می‌شود و وجوب آن مانند ‏‎ ‎‏حج فوری است و در وجوب آن استطاعت حج معتبر نیست بلکه اگر برای عمره ‏‎ ‎‏مستطیع باشد واجب می‌شود،هرچند برای حج مستطیع نباشد همچنان که عکس این ‏‎ ‎‏هم همین طور است که اگر شخص برای حج استطاعت داشته باشد و برای عمره ‏‎ ‎‏مستطیع نباشد باید حج به‌جا آورد لکن باید معلوم باشد که برای کسانی که از مکه دور ‏‎ ‎‏هستند مثل ایرانیان که وظیفۀ آنها حج تمتع است هیچ‌گاه استطاعت حج از استطاعت ‏‎ ‎‏عمره و استطاعت عمره از استطاعت حج جدا نیست چون حج تمتع مرکب از هر دو ‏‎ ‎‏عمل است به خلاف کسانی که در مکه یا قریب به آن هستند که وظیفۀ آنها حج و عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده است که نسبت به آنها استطاعت برای یکی از دو عمل تصور می‌شود.‏

‏         مسأله 2- واجب است بر کسی که می‌خواهد داخل مکه شود با احرام وارد شود و ‏‎ ‎‏برای احرام باید نیت عمره یا حج داشته باشد و اگر وقت حج نیست و می‌خواهد وارد ‏‎ ‎‏مکه شود واجب است عمرۀ مفرده انجام دهد،و از این حکم کسانی که مقتضای ‏‎ ‎‏شغلشان این است که زیاد وارد مکه می‌شوند و از آن خارج می‌شوند استثنا شده است.‏

‏         مسأله 3- تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب است و در مقدار فاصله بین دو ‏‎ ‎‏عمره اختلاف فرموده‌اند و احوط آن است که در کمتر از یک ماه به قصد رجاء به‌جا ‏‎ ‎‏آورده شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 189]]‎

انتهای پیام /*