دکتر رهنورد

تبیین عقلانی نهضت عاشورا و ابعاد قدسی و الهی آن

کد : 157161 | تاریخ : 16/05/1396

دکتر رهنورد

تبیین عقلانی نهضت عاشورا و ابعاد قدسی و الهی آن

در تبیین حادثۀ عاشورا، آیا تحلیلهای عقلانی را که به ابعاد طبیعی و انسانی نهضت معطوف است، مناسب و کارآمد می دانید و یا تفسیرهای ماورایی و متافیزیکی از آن را ترجیح می دهید و اصولاً این دو منظر، در دیدگاه شما چه نسبتی با هم دارند؟ و آیا می توان آنها را با هم جمع نمود؟ نگرش پیشنهادی شما در تحلیل و تبیین این رخداد چیست؟

 «آیه نگری» متد قرآنی شناخت تمامی ابعاد و لایه های رویداد عاشورا

در بررسی حرکت عظیم عاشورا، اولین قدم، انتخاب متدولوژی است. می دانید که این نهضت عظیم، در قلمروهای متعددی قابل بررسی است: قلمرو تاریخ، فلسفه، اندیشۀ سیاسی و حکومت، هنر و ادب و... و در یک طبقه بندی کلیتر، در دو قلمرو طبیعی ـ زمینی و ماورایی ـ متافیزیکی، قابل مطالعه و تحقیق است. البته در روشهای موجود علوم انسانی، روشی وجود ندارد که بتواند هر دو قلمرو را به یکباره مورد بررسی قرار دهد، بدون اینکه آن دو را از یکدیگر تفکیک کند، جز اینکه حقیر در مطالعات قرآنی خود متوجه ارائه نوعی نگرش گردیدم که اشیا و پدیده ها و رخدادها را از بیرونی ترین لایه می نگرد و سپس مرحله به مرحله،، به لایه های عمیقتر می رسد و همچنین ابتدا رخدادها را به صورت طبیعی و ملموس می بیند و سپس از طریق «پیام»، آن را وارد مرحله ماورایی و معنی دار فوق بشری و متافیزیکی می نماید، و من نام این روش را «آیه نگری» نهاده ام و خود از این نحوۀ نگرش قرآنی در روشن نمودن مباحث و رویدادها، بهره ها برده ام. به هر صورت در این روش گفته نمی شود که حرکت عاشورا یک واقعۀ طبیعی است یا فوق طبیعی، بلکه از طریق باز نمودن شخصیت افراد، وضعیت آنها، رفتار و اندیشه های آنها و همچنین رخدادها، روابط و مناسبات میان آنها، گام به گام به فضایی متعالیتر دست می یابی، تا در وادی دنیایی از رازها و رمزها، تمثیلها و تشبیه ها حاضر می شوی و از آن طریق، معانی و پیامهایی را به دست می آوری که می توانی بگویی(به اصطلاح قرآن) متعلق به «شهادت» است یا «غیب»، «ارض» است یا «سماوات»(سماوات و نه سما همچنین ارض، اصطلاحات نمادی قرآنی هستند مثل غیب و شهادت که قلمروهای مذکور را دربرمی گیرند). از طریق نگرش آیه ای می توان به پیامهای «غیبی» و «سماواتی» دست یافت.

بدین ترتیب می توان گفت: اهداف و تمامی ابعاد نهضت عاشورا از یک قلمرو عینی و ملموس و قابل محاسبه شروع می شود تا بتدریج در مراحل و مقاطع مختلف زمانی و در دیدگاه شخصیتهای مختلف، باز می شده و عمق می یابد، و به جایی می رسد که از محاسبه بشری خارج می گردد. مسلماً آنچه امروز، از نهضت عاشورا دریافت می کنیم در موارد متعددی پیچیده تر از دریافتهای گذشتگان است و البته مثل هر حادثه و اتفاقی که برای تفسیر نهایی، به قول قرآن کریم، در سورۀ کهف، احتیاج به «عبد صالحی» دارد که فوق فهم بشری و از دیدگاه «خضری» و «تقدیری»، به جریانات بنگرد؛ این حادثه نیز چنان بوده است و «عبد صالح» آن، امام حسین علیه السلام، چیزهایی فوق فهم عادی می دانست؛ و این یک قاعده است برای تمام امور. چنانچه ما موسی وار به سئوال بپردازیم، همان طور که امام خمینی رفتار کرد، و از آن عبد صالح (امام حسین) رازها و رمزهایی پرسید که به یک جمله که در قلمرو سیاست کاربرد دارد، ترجمه نمود و به ما ارائه داد: «عاشورا روزی است که خون بر شمشیر پیروز شد یعنی «حق» بر «زور» غلبه یافت و این بشارت حکومت مهدی و «دولت کریمۀ» اوست.

با نگرش آیه ای و کشف «رمزها»، در قلمرو وجودشناسی و عرفان، شخصیت امام حسین و حضرت عباس و حضرت زینب ـ که سلام بر آنان باد ـ که سپاه خیرند و همچنین کلیه افراد سپاه شر، از عمر سعد و یزید و شمر و خولی تا نمادهای واسط مثل آب، تشنگی، وصول، خودداری...، همگی وارد وادی دیگری از معانی می شوند، تا رمزی از آفرینش و تکاپوی غربت قبیله ای غریب در این خاکدان را، برای وصول به قرب و نجات از جدایی، بیان کنند و این حدیث جانهای تنها و بی قرار در سرزمین نامتجانس طبیعت است.

فهم عاشورا نیازمند نگرۀ عقلانی، عاشقانه و ماورائی

انسان در سرنوشت دینی، سیاسی، اجتماعی و حتی عرفانی، نیازمند الگویی سرمدی است، الگویی که ضمن دارابودن جنبه های تام عقلانی، از یک جایگاه فوق عقلانی برخوردار باشد. نهضت عاشورا، در چهره و رفتار، چنین الگویی است و این یک مقولۀ تقدیری است. من سعی می کنم از زاویه ای مختلف به واقعه نزدیک شوم، اما این واقعه آنقدر عظیم و بضاعت من آنقدر ناچیز است که نمی توانم. در هر حال، در نهضت عاشورا، عشق و شور و شیدایی، وارد عرصه می شود بدون این که حضور عقل را تعطیل کند، زنان عاشورایی، مردان عاشورایی و نوجوانان و کودکان عاشورایی، همه فرهیخته بودند، اما شعله ای که از جانهای آنها در شیفتگی حق زبانه می کشید ـ که نمود گفتاری یک عظمت بیان ناکردنی است ـ آنها را آنچنان گداخت که در همان عظمت ناگفتنی ذوب و فانی گردیدند و هر آنچه داشتند، در طبق اخلاص نهادند و پاک باختند.

اگر ما نهضت عاشورا را یکسره عقلانی یا یکسره عاشقانه یا یکسره تقدیری بررسی کنیم، از تمامیت آن کاسته ایم، چنانچه سایر نهضتهای دینی هم بنا بر مرتبه وجودی خود، از همین منطق تحلیلی برخوردارند.

 

منبع: دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر اول ـ کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا، ص 204.

انتهای پیام /*