1347

شاه در دهلی اظهار داشت اگر مردم بحرین ایران را نمی خواهند، ایران از ادعای خود نسبت به بحرین دست برمی دارد.

شاه در دهلی اظهار داشت اگر مردم بحرین ایران را نمی خواهند، ایران از ادعای خود نسبت به بحرین دست برمی دارد.

کد : 40870 | تاریخ : 14/10/1347

شاه در دهلی اظهار داشت اگر مردم بحرین ایران را نمی خواهند، ایران از ادعای خود نسبت به بحرین دست برمی دارد.

انتهای پیام /*