مصلحت نظام در اندیشه امام

کد : 157527 | تاریخ : 17/05/1396

مصلحت نظام در اندیشه امام

حجةالاسلام والمسلمین محمد فاکر میبدی

‏ ‏

‏تعریف مصلحت و دسته بندی مصلحت به صورت زیر، گفتار کلی مقاله حاضر است:‏‎ ‎‏مصلحت فردی و مصلحت نوعی، مصلحت دنیوی و مصلحت اخروی، مصالح معتبر و‏‎ ‎‏غیر معتبر، مصالح ضروری، روزمره و رفاهی، مصالح اساسی، مصلحت نظام و تقدم و‏‎ ‎‏تأخر مصلحت.‏

‏نویسنده در نهایت ضوابط مصلحت را بدین گونه برمی شمارد: 1) توجه به اصول‏‎ ‎‏شریعت، 2) رعایت اهم و مهم؛ 3) توجه به نقش زمان و مکان؛ 4) دور اندیشی؛ 5)‏‎ ‎‏رعایت حقوق مردم.‏

‏در بخشی دوم، تحت عنوان «مبانی مصلحت نظام و حفظ آن»، مفهوم و مرجع‏‎ ‎‏تشخیصِ مصلحت و قانون مندی آن، هم چنین چند و چونِ تأسیس مجمع تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت نظام مطرح شده است. نویسنده در ادامه گفتار خویش حکمِ حکومتی را از‏‎ ‎‏منظرِ فقهی امام خمینی بیان می کند و از آن پس به ماهیت و قلمرو مصلحت و مصوبات‏‎ ‎‏مجمع یاد شده و نیز تزاحم مصالح می پردازد.‏

‎[[page 301]]‎

‎ ‎‏از عمل به مصلحت از سوی امام راحل ذکر شده است: پذیرش قطعنامه 598، همکاری‏‎ ‎‏با مجامع بین المللی و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام.‏

‏ ‏‎[[page 302]]‎

انتهای پیام /*