1363

در پاسخ به نامة آقای محسن رضایی در مورد قطع همکاری دادستانی انقلاب با سپاه در زمینة مسائل اطلاعاتی و تقاضای همکاری تا تشکیل وزارت اطلاعات امام خمینی خطاب به دادستان انقلاب اسلامی تهران فرمودند: «تا تشکیل وزارت اطلاعات لازم است دادستانی ... چون گذشته با سپاه پاسداران در امور اطلاعاتی همکاری فعال نمایند».

در پاسخ به نامة آقای محسن رضایی در مورد قطع همکاری دادستانی انقلاب با سپاه در زمینة مسائل اطلاعاتی و تقاضای همکاری تا تشکیل وزارت اطلاعات امام خمینی خطاب به دادستان انقلاب اسلامی تهران فرمودند: «تا تشکیل وزارت اطلاعات لازم است دادستانی ... چون گذشته با سپاه پاسداران در امور اطلاعاتی همکاری فعال نمایند».

کد : 40937 | تاریخ : 07/01/1363

در پاسخ به نامة آقای محسن رضایی در مورد قطع همکاری دادستانی انقلاب با سپاه در زمینة مسائل اطلاعاتی و تقاضای همکاری تا تشکیل وزارت اطلاعات امام خمینی خطاب به دادستان انقلاب اسلامی تهران فرمودند: «تا تشکیل وزارت اطلاعات لازم است دادستانی ... چون گذشته با سپاه پاسداران در امور اطلاعاتی همکاری فعال نمایند».

انتهای پیام /*