کتاب طلاق

اقسام طلاق (طلاق بائن و طلاق رِجعی)

کد : 158226 | تاریخ : 23/05/1394

‏ ‏

اقسام طلاق (طلاق بائن و طلاق رِجعی)

‏مسأله 1- طلاق صحیح دو قسم است:‏

‏         قسم اول: طلاق بائن،و آن طلاقی است که شوهر نمی‌تواند بعد از طلاق دادن ‏‎ ‎‏رجوع کند؛چه زن عدّه داشته باشد یا نه و آن شش قسم است:اول:طلاقی که پیش از ‏‎ ‎‏نزدیکی با زن داده شود.دوم:طلاق دختری که به حد تکلیف نرسیده باشد،اگرچه ‏
‎[[page 382]]‎‏نزدیکی با او کرده باشد.سوم:طلاق زن یائسه است.چهارم:طلاق خلع.پنجم:طلاق ‏‎ ‎‏مبارات و این دو قسم بائن هستند اگر زن به بذلی که کرده رجوع نکند و در صورت ‏‎ ‎‏رجوع با شرایط رجعی می‌شود.ششم:طلاق سوم است،اگر دو رجوع شود یکی بین ‏‎ ‎‏اول و دوم،و یکی بین دوم و سوم.و اگر طلاق بعد از دو عقد جدید واقع شود باز بائن ‏‎ ‎‏است؛به این معنی که اگر طلاق داد و عدّه گذشت و عقد کرد او را،بعد طلاق داد و ‏‎ ‎‏عدّه گذشت،و عقد کرد پس طلاق داد،این طلاق سوم نیز بائن است.‏

‏         مسأله 2- اگر سه طلاق داد با واقع کردن دو رجوع در بین آنها به آن نحو که ذکر شد ‏‎ ‎‏آن زن را نمی‌تواند بگیرد مگر آن که آن زن شوهر کند،پس اگر شوهر دوم مرد یا او را ‏‎ ‎‏طلاق داد،بر شوهر اول حلال می‌شود با شرایطی که ذکر می‌شود.‏

‏         مسأله 3- در سه طلاقی که گفته شد با دو رجوع مذکور،فرق نمی‌کند بین آن که ‏‎ ‎‏مرد با زن بعد از رجوع نزدیکی کند و او را در طهر دیگر طلاق دهد،و آن که نزدیکی ‏‎ ‎‏نکند و در همان طهر هر سه طلاق را بدهد؛پس اگر طلاق دهد و در همان مجلس ‏‎ ‎‏رجوع کند و باز طلاق دهد و باز رجوع کند و باز طلاق دهد،آن زن بر او حرام می‌شود ‏‎ ‎‏تا آن که محلّل بگیرد.‏

‏         مسأله 4- اگر زنش را طلاق داد و رجوع کرد و با او نزدیکی کرد و در طهر دیگر ‏‎ ‎‏طلاق داد و رجوع کرد و با او نزدیکی کرد و در طهر دیگر طلاق داد،این را طلاق ‏‎ ‎‏عدّی گویند،پس اگر زن محلل گرفت و پس از آن شوهر اوّلی او را عقد کرد باز سه ‏‎ ‎‏طلاق به طوری که ذکر شد واقع کرد باز محلّل گرفت پس از آن شوهر اول باز او را ‏‎ ‎‏عقد کرد و سه طلاق دیگر به همان نحو که ذکر شد واقع کرد،پس از نه طلاق مذکور ‏‎ ‎‏آن زن بر مرد مذکور حرام همیشگی می‌شود و هیچ وقت نمی‌تواند او را بگیرد.‏

‏         مسأله 5- گفته شد زنی را که سه طلاقه کرد،حرام می‌شود و باید محلّل بگیرد تا به ‏‎ ‎‏او حلال شود و در حلال شدن،سه چیز معتبر است: اول: آن که شوهری که محلّل ‏‎ ‎‏است بالغ باشد و نکاح قبل از بلوغ مؤثر نیست. دوم: آن که با او نزدیکی کند از طریق ‏
‎[[page 383]]‎‏قُبُل به طوری که موجب غسل شود به دخول حشفه،و در کسی که حشفه‌اش بریده ‏‎ ‎‏شده به دخول مقدار حشفه بنابر احتیاط،گرچه کفایت مسمای دخول در مقطوع ‏‎ ‎‏الحشفه خالی از وجه نیست و احتیاط واجب آن است که بعد از دخول انزال منی شود. ‏

‏سوم: آن که عقد دائمی باشد و متعه کفایت نمی‌کند.‏

‏         مسأله 6- در نزدیکی که معتبر است در محلّل،فرقی نیست بین نزدیکی حلال و ‏‎ ‎‏حرام،پس اگر در حال احرام یا در حال حیض نزدیکی کرد کفایت می‌کند و بر شوهر ‏‎ ‎‏اول حلال می‌شود.‏

‏ ‏

‎[[page 384]]‎

انتهای پیام /*