احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات

صید ماهی

کد : 158241 | تاریخ : 23/05/1395

‏ ‏

صید ماهی

‏         مسأله 2624- اگر ماهی فلس‌دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد،پاک و ‏‎ ‎‏خوردن آن حلال است،و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولی خوردن آن حرام می‌باشد ‏‎ ‎‏و ماهی بی‌فلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد حرام است.‏

‏         مسأله 2625- اگر ماهی از آب بیرون بیفتد،یا موج آن را بیرون بیندازد،یا آب فرو رود ‏‎ ‎‏و ماهی در خشکی بماند،چنانچه پیش از آن که بمیرد،با دست یا به وسیلۀ دیگر کسی ‏‎ ‎‏آن را بگیرد،بعد از جان دادن حلال است.‏

‏         مسأله 2626- کسی که ماهی را صید می‌کند،لازم نیست مسلمان باشد و در موقع ‏‎ ‎‏گرفتن،نام خدا را ببرد ولی مسلمان باید گرفتن آن را دیده باشد ‏‎[1]‎‏. ‏


‎[[page 534]]‎‏         مسأله 2627- ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده، ‏‎ ‎‏چنانچه در دست مسلمان باشد،حلال است و اگر در دست کافر باشد،اگرچه بگوید ‏‎ ‎‏آن را زنده گرفته‌ام حرام می‌باشد.‏

‏         مسأله 2628- بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏باید از خوردن ماهی زنده خودداری کرد‏

‏         مسأله 2629- اگر ماهی زنده را بریان کنند،یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏آن است که از خوردن آن خودداری نمایند.‏

‏         مسأله 2630- اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالی که ‏‎ ‎‏زنده است در آب بیفتد،بنابر احتیاط واجب ‏‎[4]‎‏قسمتی را که بیرون آب مانده ‏‎ ‎‏نباید خورد.‏

‏ ‏

‎[[page 535]]‎

  • -یا بداند که آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده.
  • -واجب نیست.
  • -این احتیاط واجب نیست.
  • -این احتیاط واجب نیست.

انتهای پیام /*