احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی

آداب شیردادن

کد : 158299 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

آداب شیردادن

‏         مسأله 2496- برای شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر او است و سزاوار است که مادر ‏‎ ‎‏برای شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد.و اگر مادر ‏‎ ‎‏بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد،شوهر می‌تواند بچه را از او گرفته و به دایه بدهد.‏

‏         مسأله 2497- مستحب است دایه‌ای که برای طفل می‌گیرند،دوازده امامی و دارای ‏‎ ‎‏عقل و عفت و صورت نیکو باشد و مکروه است کم عقل یا غیر دوازده امامی یا ‏‎ ‎‏بد صورت،یا بدخلق،یا زنازاده باشد،و نیز مکروه است دایه‌ای بگیرند که بچه‌ای ‏‎ ‎‏که دارد از زنا به دنیا آمده باشد.‏

‏ ‏

‎[[page 504]]‎

انتهای پیام /*