احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی

احکام عقد دائم

کد : 158312 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

احکام عقد دائم

‏         مسأله 2421- زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون رود،و ‏‎ ‎‏باید خود را برای هر لذتی که او می‌خواهد،تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از ‏‎ ‎‏نزدیکی کردن او جلوگیری نکند.و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند،تهیۀ غذا و لباس ‏‎ ‎‏و منزل ‏‎[1]‎‏او بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند،چه توانایی داشته باشد یا نداشته ‏‎ ‎‏باشد،مدیون زن است.‏

‏         مسأله 2422- اگر زن در کارهایی که در مسألۀ پیش گفته شد اطاعت شوهر را ‏‎ ‎‏نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد ولی مهر او از ‏‎ ‎‏بین نمی‌رود.‏

‏         مسأله 2423- مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند. ‏


‎[[page 491]]‎‏         مسأله 2424- مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست،ولی اگر ‏‎ ‎‏شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را بدهد.‏

‏         مسأله 2425- زنی که از شوهر اطاعت می‌کند و شوهر خرج او را نمی‌دهد اگر ممکن ‏‎ ‎‏است می‌تواند ‏‎[2]‎‏خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد،و اگر ممکن نیست ‏‎ ‎‏چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند،در موقعی که مشغول تهیه معاش است ‏‎ ‎‏اطاعت شوهر بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2426- مرد باید در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماند ‏‎[3]‎

‏         مسأله 2427- شوهر نمی‌تواند بیش از چهار ماه،نزدیکی با عیال دائمی خود را ‏‎ ‎‏ترک کند.‏

‏         مسأله 2428- اگر در عقد دائمی مهر را معیّن نکنند عقد صحیح است،و چنانچه مرد با ‏‎ ‎‏زن نزدیکی کند،باید مهر او را مطابق مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.‏

‏         مسأله 2429- اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدتی معیّن نکرده باشند، ‏‎ ‎‏زن می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند،چه شوهر ‏‎ ‎‏توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد.ولی اگر پیش از گرفتن مهر به ‏‎ ‎‏نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از ‏‎ ‎‏نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.‏

‏ ‏

‎[[page 492]]‎

  • -و لوازم دیگر که در کتب ذکر شده است.
  • -لکن بعد از مطالبه کردن و ندادن او،در هر روز می‌تواند به اندازه خرج آن روز بردارد.
  • -واجب نیست،آنچه واجب است آن است که او را ترک نکند به طوری که نه مثل زن شوهردار باشد و نه بی‌شوهر.

انتهای پیام /*