احکام وکالت

کد : 158341 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

احکام وکالت

‏وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند،به دیگری واگذار ‏‎ ‎‏نماید تا از طرف او انجام دهد،مثلاً کسی را وکیل کند که خانۀ او را بفروشد یا زنی ‏‎ ‎‏را برای او عقد نماید پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف ‏‎ ‎‏می‌کند،چون حق ندارد در مال خود تصرف کند،نمی‌تواند ‏‎[1]‎‏برای فروش آن کسی را ‏‎ ‎‏وکیل نماید.‏

‏         مسأله 2265- در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند،و اگر انسان به دیگری بفهماند که ‏‎ ‎‏او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده،مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او ‏‎ ‎‏بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.‏

‏         مسأله 2266- اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالتنامه ‏‎ ‎‏بفرستد و او قبول کند،اگرچه وکالت‌نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است.‏

‏         مسأله 2267- موکّل؛یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند،و نیز کسی که وکیل ‏‎ ‎‏می‌شود،باید بالغ و عاقل باشند ‏‎[2]‎‏و از روی قصد و اختیار اقدام کنند. ‏


‎[[page 459]]‎‏         مسأله 2268- کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد،یا شرعاً نباید انجام دهد ‏‎ ‎‏نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود.مثلاً کسی که در احرام حج است ‏‎ ‎‏چون نباید صیغۀ عقد زناشویی را بخواند،نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف ‏‎ ‎‏دیگری وکیل شود.‏

‏         مسأله 2269- اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح ‏‎ ‎‏است،ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند وکالت ‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2270- اگر وکیل را عزل کند؛یعنی از کار برکنار نماید،بعد از آن که خبر به او ‏‎ ‎‏رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد،ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده ‏‎ ‎‏باشد صحیح است.‏

‏         مسأله 2271- وکیل می‌تواند از وکالت کناره کند و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏         مسأله 2272- وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل ‏‎ ‎‏نماید،ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد،به هر طوری که به او دستور ‏‎ ‎‏داده می‌تواند رفتار نماید،پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر،باید از طرف او وکیل ‏‎ ‎‏بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.‏

‏         مسأله 2273- اگر انسان با اجازۀ موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند،نمی‌تواند ‏‎ ‎‏آن وکیل را عزل نماید،و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل او را عزل کند وکالت دومی باطل ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2274- اگر وکیل با اجازۀ موکل،کسی را از طرف خودش وکیل کند،موکل و ‏‎ ‎‏وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند،و اگر وکیل اول بمیرد،یا عزل شود،وکالت ‏‎ ‎‏دومی باطل می‌شود.‏


‎[[page 460]]‎‏         مسأله 2275- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام ‏‎ ‎‏به تنهایی در آن کار اقدام کنند،هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه ‏‎ ‎‏یکی از آنان بمیرد،وکالت دیگران باطل نمی‌شود.ولی اگر نگفته باشد ‏‎[3]‎‏که با هم یا به ‏‎ ‎‏تنهایی انجام دهند،یا گفته باشد که با هم انجام دهند،نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند. ‏

‏و در صورتی که یکی از آنان بمیرد،وکالت دیگران باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 2276- اگر وکیل یا موکل بمیرد،یا دیوانه،یا بیهوش شود ‏‎[4]‎‏وکالت باطل ‏‎ ‎‏می‌شود،و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود مثلاً ‏‎ ‎‏گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد،وکالت باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 2277- اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، ‏‎ ‎‏بعد از انجام آن کار،چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.‏

‏         مسأله 2278- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از ‏‎ ‎‏تصرفی که به او اجازه داده‌اند،تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، ‏‎ ‎‏نباید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2279- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند،یا غیر از ‏‎ ‎‏تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ‏‎ ‎‏ضامن است.پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش،بپوشد و آن لباس تلف شود،باید ‏‎ ‎‏عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2280- اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند،تصرف دیگری در مال ‏‎ ‎‏بکند،مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده‌اند ‏‎ ‎‏بنماید،آن تصرف صحیح است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 461]]‎

  • -در صورتی که حاکم او را منع کرده باشد از تصرف یا در حالی که بالغ شده سفیه بوده.
  • -وکیل در جاری کردن صیغه عقد فقط اگر نابالغ باشد لکن تمیز بدهد و صیغه را با تمام شرایط جاری کند صیغه‌اش صحیح است.
  • -و کلامش هم ظاهر نباشد در این که می‌توانند به تنهایی انجام دهند.
  • -در دیوانۀ دائمی بنابر اقوا و در دیوانۀ گاه‌گاهی و در بیهوشی بنابر احتیاط واجب.

انتهای پیام /*