احکام کشتار

احکام شکار ملخ

کد : 158368 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

احکام شکار ملخ

‏         مسأله 1- ملخ مثل ماهی است در جمیع شرایطی که گذشت و شرط دیگری غیر از ‏‎ ‎‏آن که در ماهی گذشت ندارد،پس به مجرد این که انسانی ملخ را در دست گرفت در ‏‎ ‎‏حالی که زنده است حلال می‌شود و می‌توان آن را خورد.‏

‏         مسأله 2- اگر چنانچه ماهی یا ملخ را در دست کافر دیدند اگر معلوم است که آن ‏‎ ‎‏کافر او را در حال زندگی گرفته پس حلال است،و اما چنانچه ندانند که زنده به دست ‏‎ ‎‏او آمده یا آن که مرده بوده پس در این صورت لازم است از آن اجتناب کنند؛گرچه ‏‎ ‎‏خود کافر هم بگوید که من زنده گرفتم او را،ولی اگر در دست مسلم باشد حلال است ‏‎ ‎‏تا معلوم نشده حرام بودن آن.‏

‏         مسأله 3- ملخ‌هایی که در آتش می‌افتند و می‌سوزند حلال نیستند،بلی اگر آتش را ‏‎ ‎‏بیفروزد برای آن که به توسط آن،ملخ صید کند و شکار نماید،در این صورت حلال ‏‎ ‎‏است شکار ملخ.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 329]]‎

انتهای پیام /*