کتاب حج

در وصیت به حج

کد : 158458 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

در وصیت به حج

‏         مسأله 1- اگر وصیت کند که برای او حج بگیرند و معلوم باشد که حج واجب به ‏‎ ‎‏گردن اوست،باید از اصل مال خارج شود،و اگر وصیت کند که از ثلث،حج بدهند ‏‎ ‎‏باید از ثلث بدهند و اگر کافی نشد،تتمه را از اصل بدهند.‏

‏         مسأله 2- اگر بدانند که حج واجب به گردنش نیست و وصیت به حج کند،باید از ‏‎ ‎‏ثلث بدهند،مگر آن که ورثه اجازه دهند زاید بر ثلث را.‏

‏         مسأله 3- اگر معلوم نباشد که حج واجب به عهدۀ او است و معلوم نباشد که ‏
‎[[page 208]]‎‏سابقاً هم به عهدۀ او بوده،حج از ثلث داده می‌شود.‏

‏         مسأله 4- اگر معلوم بوده که حج واجب به عهدۀ او بوده و ندانند به‌جا آورده یا نه، ‏‎ ‎‏باید حج را از اصل مال بدهند.‏

‏         مسأله 5- اگر میت تعیین اجرت نکند،لازم است بر وصی با راضی نبودن ورثه یا ‏‎ ‎‏صغیر بودن آنها آن که اقتصار کند به اجرت مثل عمل و زیاده از آن اجیر نکند،و اگر ‏‎ ‎‏کسی پیدا شود که کمتر از اجرت متعارف را بگیرد واجب است او را اجیر کند.‏

‏         مسأله 6- اگر وصیت به حج بکند و یک دفعه یا چند دفعه را ذکر نکند،یک دفعه ‏‎ ‎‏کفایت می‌کند و اگر بیشتر از یک دفعه معیّن کند و به عهدۀ او حج واجبی نباشد باید از ‏‎ ‎‏ثلث او هر چه رسید بدهند،در صورتی که وصیت‌های دیگری در کار نباشد.‏

‏         مسأله 7- اگر وصیت کند که برای من حج بدهید به کسی که پیاده برود صحیح ‏‎ ‎‏است و از ثلث حساب می‌شود،اگر حج مستحبی است،و اگر حج واجب است زیادی ‏‎ ‎‏از حج میقاتی و تفاوت میان پیاده و غیر پیاده را از ثلث حساب می‌کنند.‏

‏         مسأله 8- اگر وصی میت اجرت حج را گرفت و تلف شد بدون تقصیر و تعویق ‏‎ ‎‏انداختن از وقت،ضامن نیست آن را،و باید از بقیۀ مال میت حج بدهد اگر حج واجب ‏‎ ‎‏بوده و از بقیۀ ثلث اگر مستحب بوده،و اگر مال میت بین ورثه قسمت شده باید به قدر ‏‎ ‎‏حج برگردانند.و اگر تلف به تقصیر او بوده یا آن که مال را نگه‌داشته و اهمال نموده در ‏‎ ‎‏دادن به حج،ضامن است.و اگر معلوم نباشد که تقصیرکار بوده یا نه،ضامن نیست.‏

‏         مسأله 9- اگر وصی،اجیر کرد کسی را برای حج و آن شخص قبل از رفتن به حج ‏‎ ‎‏مرد و نتوانند از مال او برای حج بگیرند یا مال نداشته باشد،باید حج میت را از بقیۀ ‏‎ ‎‏اموال میت بدهند اگر واجب بوده و از ثلث بدهند اگر مستحب بوده.‏

‏         مسأله 10- اگر کسی پیش شخصی مالی را امانت گذاشته و مرده است و حال آن که ‏‎ ‎‏به عهدۀ او حجة الاسلام بوده و شخص امانت‌دار بداند یا گمان داشته باشد که ورثۀ او ‏
‎[[page 209]]‎‏حج او را نمی‌دهند اگر امانت را به آنها بدهد،واجب است که از آن مال برای او حج ‏‎ ‎‏به‌جا آورد و اگر زیادی از حج داشت به ورثه بدهد و احتیاط آن است که از حاکم ‏‎ ‎‏شرعی اگر ممکن باشد اذن بگیرد.‏

‏         مسأله 11- الحاق غیر حجة الاسلام در این حکم که در مسألۀ قبل گفته شد به ‏‎ ‎‏حجة الاسلام محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که مراجعه به حاکم ‏‎ ‎‏شرع بکند.‏

‏ ‏

‎[[page 210]]‎

انتهای پیام /*